Pro starší osoby je vhodné podávání nízkých dávek vitaminu B12 a kyseliny listové

Pro starší osoby je vhodné podávání nízkých dávek vitaminu B12 a kyseliny listové

Publikováno: 19.08.2008

Zobrazení: 448

Podle výsledků nové studie z Holandska je obohacování pečiva kyselinou listovou a nízkými dávkami vitaminu B12 účinné při zvyšování hladiny vitaminů v krvi ve stáří.

Výsledky studie mají významný vliv na diskusi o vhodnosti obohacování stravy kyselinou listovou, probíhající mezi celoevropskými iniciativami a jejich odpůrci, argumentujícími obavami, že takové obohacení může překrývat nedostatek vitaminu B12 u starších osob.

Slibné výsledky této studie, do níž bylo zahrnuto 142 starších Holanďanů, prokazuje přínos současného obohacování oběma B vitaminy. Výsledky byly zveřejněny v časopise American Journal of Clinical Nutrition.

V dvanáctitýdenní dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem bylo dobrovolníkům ve věku od 50 do 75 let podáváno buď pečivo obohacené kyselinou listovou a vitaminem B12 nebo běžné pečivo.

„Chléb obohacený nízkými dávkami kyseliny listové a vitaminu B12 zlepšuje jejich obsah v krvi a upravuje tak nedostatek vitaminu B12 u starších osob“, napsala vedoucí studie Renate Winkels z Top Institute of Food and Nutrition ve Wageningenu.

Konzumace folátů nebo jejich syntetického analogu kyseliny listové matkami je ve významném vztahu se snížením rizika poškození neurální trubice v časných stádiích těhotenství. Obohacování určitých skupin potravin kyselinou listovou je povinné ve Spojených státech od roku 1998 a počet hlášených poškození neurální trubice v průběhu těhotenství poklesl o 26 procent.

Dodnes žádný z evropských států nenásledoval toto doporučení, ačkoli snahy po zavedení této povinnosti se po určitou dobu projevovaly v některých zemích, jako je Spojené království nebo Irsko.

Přijetí takového rozhodnutí je stále oddalováno z nejrůznějších důvodů, mezi nimiž hraje významnou roli možný nežádoucí účinek, jímž je oddálení doby zjištění nedostatku vitaminu B12 u starších lidí, který může mít závažné zdravotní dopady.

Vitamin B12 Kyselina listová

Podrobnosti studie:

Současné obohacování kyselinou listovou a vitaminem B12 tak může být citlivým přístupem jak k prevenci poškození neurální trubice u novorozenců, tak zlepšení hladiny vitaminu B12 u starších lidí.

Winkels se spolupracovníky oslovili 142 lidí a náhodným výběrem je zařadili buď do skupiny, která konzumovala obohacený (denní příjem 138 mikrogramů kyseliny listové a 9,6 mikrogramů vitaminu B12) nebo běžný chléb.

Po 12 týdnech výzkumníci zjistili, že u skupiny konzumující obohacené pečivo došlo ke zvýšení sérové hladiny kyseliny listové o 45 % a vitaminu B12 o 49 %.

Navíc došlo po 12 týdnech ke snížení počtu účastníků s minimální hladinou vitaminu B12 z 8 % na 0, sdělili výzkumníci.

Konstatovali také 13% snížení hladiny homocysteinu. Epidemiologické studie prokazují, že vysoké koncentrace aminokyseliny homocysteinu jsou propojeny se suspektní nebo ověřenou demencí. Skutečně, Framinghamova studie prokazuje, že osoby s hladinou homocysteinu vyšší jak 14 micromolů na litr krevního séra mají dvojnásobně vyšší riziko demence.

Nezávislý komentář

V doprovodném redakčním článku napsali Helga Refsum z University v Oslu a David Smith z University v Oxfordu, že otázka, na níž se tato studie zaměřila, přišla právě včas. Ptají se: „Tak proč nezavést obohacování potravin vitaminem B12 právě nyní?“

Podotýkají že, bez ohledu na kyselinu listovou, obohacování potravy vitaminem B12 „může být přínosem i pro tu část populace, o níž se ví, že má sníženou hladinu vitaminu B12, jako jsou vegetariáni, kojené děti, a zejména staří lidé, z nichž více jak 15 procent trpí špatným vstřebáváním B12 z potravy“.

Kromě toho, u zdravých lidí nedochází k nežádoucím účinkům vyplývajícím ze zvýšeného příjmu vitaminu B12, říkají Refsumová a Smith.

Přestože redakční článek předkládá argumenty pro nutnost obohacování, současně říká, že je zapotřebí více takových studií, než bude přijato definitivní rozhodnutí.

„Ve vztahu k obohacování potravy kyselinou listovou bylo zjištěno, že poruchy neurální trubice byly vzácné, ale v průběhu doby byly provedeny další studie zaměřené na celkový potenciál přínosů obohacování, zejména ve vztahu k rozvoji srdečně-cévních onemocnění“, napsali Refsumová a Smith. „Situace je poměrně rozdílná u vitaminu B12, kde je šíře možných zdravotních problémů mnohem větší, zejména vezmeme-li do úvahy, že kromě významného podílu starých osob jsou nedostatkem vitaminu B12 ohroženy i některé malé a větší děti“.

„Nadto je zde pravděpodobně méně obav z možných nežádoucích účinků vitaminu B12 než tomu bylo s kyselinou listovou. Přesto si musíme uvědomit, že je vždy nutné přinést důkazy jak o prospěšnosti, tak o neškodnosti dříve než je přijato rozhodnutí, zasahující veškerou populaci“, končí svůj redakční článek Refsumová a Smith.

Zdroj:
American Journal of Clinical Nutrition, August 2008, Volume 88, Number 2, Pages 348-355; "Bread cofortified with folic acid and vitamin B-12 improves the folate and vitamin B-12 status of healthy older people: a randomized controlled trial" ; R.M. Winkels, I.A. Brouwer, R. Clarke, M.B. Katan, P. Verhoef

Redakční článek:
American Journal of Clinical Nutrition ; August 2008, Volume 88, Number 2, Pages 253-254; "Are we ready for mandatory fortification with vitamin B-12?" ; H. Refsum, A.D. Smith

Nízká hladina vitaminu B12 může způsobit zmenšování objemu mozku
14.10.2011

Nízká hladina vitaminu B12 může způsobit zmenšování objemu mozku

Nová studie udává, že nedostatek vitaminu B12 může zvyšovat riziko zhoršení mentálních funkcí a ztrátu objemu mozku u starších lidí.

Přečtěte si více
Zobrazení: 1574
Kyselina listová podporuje zdraví srdce dětí
18.05.2009

Kyselina listová podporuje zdraví srdce dětí

Zvýšený příjem kyseliny listové povinnou fortifikací obilných výrobků snižuje defekty neurální trubice a může také snižovat riziko vážných vrozených srdečních defektů.

Přečtěte si více
Zobrazení: 88
Vitaminy skupiny B mohou předcházet slepotě žen
03.04.2009

Vitaminy skupiny B mohou předcházet slepotě žen

Nová studie potvrdila, že kombinace kyseliny listové, vitaminů B6 a B12 může snižovat riziko věkem podmíněné makulární degenerace u žen o 34 %.

Přečtěte si více
Zobrazení: 44