Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace ze dne 1.7.2021

1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost STADA PHARMA CZ s.r.o., jakožto správce údajů (dále jen „STADA“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o svých zákaznících a uživatelích webových stránek (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).
 
2. Základní údaje o správci

Název: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Sídlo: Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 61063037
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43247
tel.: [+420 800 141 141]
email: podpora@klubzdravi.cz
www: https://www.stada-pharma.cz/


Kontaktní údaje na zástupce STADA:

jméno: Helpdesk Klub zdraví WAVITA CZ
sídlo: Siemensova 2717/4, Stodůlky
tel.: +420 800 141 141
mail: 
podpora@klubzdravi.cz

Kontakt ve věcech ochrany osobních údajů:
compliance@stada-pharma.cz

3.  Aktualizace a dostupnost zásad

STADA je oprávněna tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní části těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.
 
4. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace do Věrnostního programu nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

STADA je oprávněna spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách, nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.
 
5. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy, cookies, a shromažďování (tj. aniž by uživatelé ve skutečnosti aktivně poskytli jakékoli informace).
Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.
 
6. Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které STADA nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas STADA s takovou stránkou.
 
7. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

V některých případech může STADA informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele, nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které STADA takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.
Informace o jakékoli neidentifikované nebo neidentifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude STADA uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště nebo doporučení stejného či obdobného produktu z nabídky, který je v akci).


Rozsah a účel zpracování osobních údajů, délka zpracování a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje subjektů údajů (zákazník, návštěvník internetové stránky), jsou uvedeny v následující tabulce:

Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s koupí zboží na e-shopu?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.1 Uzavření a plnění smlouvy.
 
Účelem zpracování údajů je uzavření a plnění smlouvy (realizace obchodní transakce a dodání zboží) uzavřené mezi STADA a uživatelem, který je fyzickou osobou.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě neposkytnutí těchto údajů však není možné smlouvu uzavřít. Identifikační údaje uživatele (např. jméno a příjmení uživatele, akademický titul, identifikační číslo, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo jiná adresa pro doručení zboží, telefonní číslo, emailová adresa), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). V případě údajů, u nichž existuje zákonem stanovená lhůta pro uchovávání, je správce údajů povinen tyto údaje po stanovenou dobu uchovávat. Po uplynutí zákonné lhůty mohou být údaje, jejichž uchovávání je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce údajů, uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.
 V případě údajů, u nichž lhůta pro uchování není zákonem stanovena, správce údajů uchovává údaje po dobu trvání účelu jejich zpracování. V případě údajů, jejichž uchovávání je nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce údajů, mohou být údaje uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány: 
 • externím přepravním a dodavatelském společnostem nebo držiteli poštovní licence;
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.2 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, kteří k tomu udělili svůj výslovný souhlas.
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely neudělí nebo jej odvolá, nebudou mu ze strany STADA zasílána obchodní sdělení, ledaže bude existovat oprávněný zájem společnosti  STADA  na takovém zpracování (k tomu blíže viz bod 7.4 níže).
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti  STADA ; nebo na kterémkoliv z kontaktních údajů uvedených v příslušném obchodním sdělení.
 2. kliknout na příslušné políčko/odkaz odhlášení v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány: 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.3 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, jejichž osobní údaje společnost  STADA  získala v souvislosti s prodejem zboží a služeb ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele. Má se za to, že v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) byl souhlas pro využití údajů pro tyto účely udělen v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb společnosti  STADA .
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely odvolá, nebudou mu ze strany  STADA  zasílána obchodní sdělení.
 
Emailová adresa uživatele. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti  STADA ; nebo na kterémkoliv z kontaktních údajů uvedených v příslušném obchodním sdělení.
 2. kliknout na příslušné políčko/odkaz odhlášení v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.4 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, jejichž osobní údaje  STADA  získal v souvislosti s prodejem zboží.
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech  STADA , jimiž je zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, kontaktní adresa, věk, pohlaví. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost STADA  přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.5 Registrace do věrnostního programu.
Účelem zpracování je registrace do Věrnostního programu  STADA  a využívání výhod a funkcí webu s tím spojených, a dále evidence dotazů uživatele kladených v Poradně.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele. 
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost registrace a vzniku členství ve věrnostním programu
STADA . 
Jméno a příjmení uživatele, adresa, datum narození, pohlaví, akademický titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo pro přihlášení k účtu a do věrnostního programu  STADA, Facebook ID uživatele.  Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, tj. po dobu trvání registrace, a případně i členství ve věrnostním programu  STADA  nebo do odvolání souhlasu.  
Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti  STADA ; nebo
 2. jste-li registrován, můžete souhlas odvolat v nastavení Vašeho uživatelského účtu.
 Informace o ukončení členství ve věrnostním programu  STADA  naleznete zde: https://klubzdravi.cz/zakaznicky-program
 
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány: 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.6 Spotřebitelské soutěže.
 
Účelem zpracování je účast uživatele ve spotřebitelských soutěžích.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele. 
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost účasti ve spotřebitelských soutěžích.
 
Identifikační a kontaktní údaje uživatele (zejména jméno a příjmení uživatele, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa). Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti  STADA . Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány: 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Ostatní případy zpracování osobních údajů
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.7 Komunikace s uživateli. Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech  STADA , jimiž je zasílání odpovědí na otázky uživatelů kladených v rámci poradny (Health advisor), chatovacího prostředí dostupného na webových stránkách nebo jinými prostředky komunikace na dálku, a dále zasílání jiných důležitých informací nebo oznámení týkajících se webových stránek, obchodních podmínek nebo vztahu mezi  STADA  a uživatelem.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost společnosti  STADA  informovat uživatele o skutečnostech dle předchozího odstavce nebo nemožnost uživatele položit otázku.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost  STADA přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.8 Zlepšení kvality služeb a produktů  STADA .
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech společnosti  STADA , jimiž jsou analýza dat, vývoj nových a zkvalitnění stávajících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek, zobrazování a zasílání relevantnějších nabídek a zasílaných nabídek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní, apod.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 
Jméno a příjmení uživatele, historie prohlížení webových stránek, historie nákupů a nákupního chování na webech  STADA , věk, pohlaví, soutěžní odpovědi, dostupné demografické údaje (zdroj např. Google analytics), emailová adresa, IP adresa, Facebook ID uživatele, odpovědi uživatele získané z diagnostických nástrojů dostupných na webech  STADA , jako je například aplikace Health Index.
 
 
Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost  STADA  přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány: 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zefektivnění a zjednodušení poskytovaných služeb, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

(i) Uživatel má právo na přístup k osobním údajům za podmínek stanovených v článku 15 nařízení GDPR. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi.

(ii) Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených v článku 16 nařízení GDPR.

(iii) V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo nebudou-li dány jiné podmínky v článku 17 nařízení GDPR.
Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti STADA.

(iv) Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů za podmínek stanovených v článku 18 nařízení GDPR.

(v) Ohledně práva na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

(vi) V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen dle podmínek stanovených v článku 22 nařízení GDPR.

(vii) Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

(viii) Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

9. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4, 7.7 a 7.8 těchto zásad právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace) za podmínek stanovených v článku 21 nařízení GDPR.
Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti STADA.