OBCHODNÍ PODMÍNKY zásilkového prodeje www.KLUBZDRAVI.cz

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce Zboží ze strany společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 61063037, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43247 bankovní spojení: 5204675002/5500, tel.: 800 141 141, e-mail: podpora@klubzdravi.cz [dále jen „Prodávající“], právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

1.2 Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.klubzdravi.cz [dále jen „Zboží“ a dále jen „E-shop“].

1.3 Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží [dále jen „Smlouva“], OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele a příslušná ustanovení OZ o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebiteli nepoužijí, nestanoví-li právní předpisy jinak.

1.4 OP určují část obsahu Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. OP se vztahují na všechny Smlouvy uzavřené s Kupujícími, kteří byli o existenci OP před uzavřením Smlouvy informováni, včetně uzavření Smluv prostřednictvím E-shopu a formou telefonické nebo e-mailové komunikace, pokud se Kupující a Prodávající nedohodli jinak nebo pokud OP nestanoví jinak.

1.5 OP upravují také práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.klubzdravi.cz, jakož i další související právní vztahy.

1.6 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.
 
2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. Registrací v E-shopu se Kupující nezavazuje k nákupu Zboží.

2.2 Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně OP), či v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá. V případě, že se Kupující má zájem Uživatelský účet zrušit, je oprávněn se svým požadavkem kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím tel.: 800 141 141 nebo e-mailu podpora@klubzdravi.cz.

2.5 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6 Na základě registrace v E-shopu je Prodávající oprávněn Kupujícího kontaktovat v souvislosti s uskutečněnými objednávkami a nákupem Zboží.
 
3. Uzavření Smlouvy

3.1 Formou vytvoření objednávky na E-shopu

3.1.1 Smlouva je uzavřena na základě návrhu Kupujícího na uzavření Smlouvy prostřednictvím objednávky a její akceptace Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní, zveřejněné Zboží tak není závaznou nabídkou k uzavření Smlouvy. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:

 1. identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu: jméno a příjmení (název/firma/IČO), adresa bydliště (sídla), dodací adresa (je-li odlišná od bydliště/sídla), přičemž pro tento případ určení jiného místa dodání, než které je označeno jako bydliště (sídlo), může Kupující v tomto formuláři využít pole „Poznámka“, v němž uvede kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě (nebude-li uvedeno jiné místo dodání, má se za to, že je jím adresa bydliště/sídla), emailová adresa a kontaktní telefonní číslo,
 2. identifikaci objednávaného Zboží z nabídky Prodávajícího,
 3. požadované množství Zboží,
 4. cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu,
 5. volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání,
 6. volbu způsobu úhrady kupní ceny.

Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží. Odesláním objednávky z E-shopu Kupující dále stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí.

3.1.2 Před odesláním objednávky Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, včetně způsobu dopravy a platby, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Následná změna objednávky po jejím potvrzení je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito OP.

3.1.3 Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Kupujícímu je uzavřena Smlouva. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto OP, poučení a formulář odstoupení od Smlouvy a dále reklamační formulář.

3.1.4 V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.2 Formou e-mailové komunikace

3.2.1 Kupující může učinit objednávku prostřednictvím emailové komunikace, a to i v návaznosti na předchozí obchodní sdělení Prodávajícího, které není návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávkou Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. V okamžiku akceptace objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupující je podnikatelem ve smyslu příslušných právních předpisů, za akceptaci objednávky se považuje i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.3 Na základě telefonické komunikace

3.3.1 Kupující může učinit objednávku prostřednictvím telefonické komunikace, a to i v návaznosti na předchozí obchodní sdělení Prodávajícího, které není návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávkou Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. V okamžiku akceptace objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupující je podnikatelem ve smyslu příslušných právních předpisů, za akceptaci objednávky se považuje i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.3.2 V případě, že Kupující je spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, je Prodávající po ukončení telefonického hovoru zahájeného na základě jeho vlastní činnosti povinen zaslat Kupujícímu nabídku učiněnou po telefonu v textové podobě společně s OP, poučením a formulářem odstoupení od Smlouvy a reklamačním formulářem, a to na e-mailovou adresu, kterou mu Kupující v rámci telefonického hovoru sdělil. Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena v okamžiku, kdy je nabídka Kupujícím přijata, např. odesláním e-mailu, ve kterém Kupující vysloví se zaslanou nabídkou souhlas nebo zaplacením kupní ceny. Odesláním takového e-mailu, zaplacením kupní ceny nebo jiným potvrzením Smlouvy Kupující vyslovuje s OP svůj souhlas. Následná změna objednávky po jejím potvrzení je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito OP.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto OP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán(a) příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

4. Dodání Zboží

4.1 Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Kupující může v rámci objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště (sídla). V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři, v polích pro uvedení „Dodací adresy“ odlišné od uvedené „Kontaktní adresy“, toto jiné místo dodání a případně do pole uvedeného na objednávkovém formuláři „Poznámka“ uvede kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

4.2 Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí 3 (tři) pracovní dny od akceptace objednávky, pokud je místo dodání na území České republiky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující vyrozuměn některým z prostředků komunikace na dálku, a to při akceptaci objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy si v rámci objednávky zvolí možnost úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu či úhradu platební kartou, výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

4.3 Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

4.4 Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

4.5 Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti nebo zaměstnance držitele poštovní licence prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. V případě poškození je Kupující oprávněn zboží převzít a společně s přepravcem zaznamenat jeho stav do předávacího protokolu, který bude následně Prodávajícímu odeslán. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách.

4.6 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.7 V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit. Informace o cenách dopravy jsou uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba.

4.8 K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

4.9 Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. V ceně není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky.

5.2 Ve výjimečných případech může dojít k chybě v ceně Zboží, kdy cena Zboží, služeb nebo dopravy je zjevně nesprávná nebo se cena Zboží výrazně odchyluje od ceny obvyklé. V takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit nebo takovou Smlouvu neuzavřít. O takové skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím je upraveno v čl. 7.2 této Smlouvy.

5.3 Změny cen Zboží, dopravy či změny limitu pro nárok Kupujícího na dopravu Zboží zdarma jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen a limitu je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.

5.4 Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná:

 1. bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku,
 2. při dodání/převzetí Zboží (na dobírku) v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence,
 3. prostřednictvím platební karty.

5. 5 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby včetně platby kartou je kupní cena splatná ve lhůtě 7 dnů od uzavření Smlouvy.

5.6 Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu či platby kartou považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci smluvního přepravce.

5.7. V případě, že Prodávající nabízí zlevněné Zboží označené informací o slevě, původní cena Zboží značí nejnižší cenu, za kterou Prodávající Zboží nabízel a prodával v E-shopu v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Pokud je Zboží v prodeji dobu kratší než 30 dnů, původní cena zboží značí nejnižší cenu od okamžiku, kdy začalo být Zboží nabízeno a prodáváno, až do okamžiku poskytnutí slevy. V případě, že Prodávající zvyšuje slevu postupně, původní cena zboží značí nejnižší cenu v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Ve výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění, která nejsou poskytována plošně a která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně Zboží.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že odevzdá Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné Zboží podle Smlouvy použít. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

6.2 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3 Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

6.4 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již před uzavřením smlouvy. Ustanovení se nepoužije, ujistil-li Prodávající Kupujícího výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.5 Kupující Zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se i jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa plnění.

6.6 Kupující je povinen případná práva z vadného plnění uplatnit u Prodávajícího na adrese STADA PHARMA CZ s.r.o., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, nebo e-mailem na adresu podpora@klubzdravi.cz.

6.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
 2. na odstranění vady opravou Zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od Smlouvy.

6.8 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy a pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

6.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.10 Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané.

6.11 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
 2. použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li s tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl v použití Zboží prospěch.

6.12 Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a dobu, v jaké bude reklamace vyřízena.

6.13 Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

6.14 Kupující má povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží.

6.15 Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré původně zakoupené Zboží. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2112 OZ.

Práva z vadného plnění pro spotřebitele

6.16 Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, uplatní se pro jeho práva z vadného plnění ustanovení 6.16 až 6.34 Smlouvy. V takovém případě mají ustanovení 6.16 až 6.34 přednost před použitím ustanovení 6.1 až 6.15.

6.17 Ustanovení čl. 6.7 až 6.9, 6.11. a 6.14 těchto OP se pro Kupujícího – spotřebitele nepoužijí.

6.18 Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. To neplatí pro

 1. Zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít (dobu minimální trvanlivosti), která je uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě; u takového Zboží lze uplatnit práva z vadného plnění jen po dobu minimální trvanlivosti,
 2. vadu Zboží, které Prodávající kvůli předmětné vadě zlevnil;
 3. vadu Zboží způsobenou běžným opotřebením, nadměrným zatěžováním, použitím v nepřiměřených podmínkách, nesprávným užíváním Zboží, nesprávným skladováním v rozporu s pokyny nebo vadu Zboží, která vznikla v důsledku vnější události.

6.19 Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, dvouletá lhůta pro uplatnění vady neběží po dobu, po kterou Kupující nemohl Zboží užívat. Pokud se vada Zboží projeví v průběhu jednoho roku ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

6.20 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.  Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.21 Je-li Zboží vadné, může Kupující požadovat odstranění vady. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

6.22 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.

6.23 K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Kupující Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu právo na úplatu za uskladnění Zboží.

6.24 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 6.21 a 6.22 těchto OP,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 OZ, nebo
 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

6.25 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná.

6.26 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

6.27 Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

6.28 Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující vytkl vadu Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

6.29 Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění práv z vadného plnění písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení práv z vadného plnění Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení práva z vadného plnění. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.30 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6.31 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.30 těchto OP může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.32 Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.33 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme, 

 1. Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem,
 2. se Zboží hodí k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
 3. je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a s pokyny k použití, včetně návodu. 

6.34 Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností Zboží

 1. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá nebo který Prodávající uvádí,
 2. odpovídá množství, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, a stejně tak i takovým vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující může rozumně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné; Prodávající není takovým prohlášením vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, nebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a s pokyny k použití, včetně návodu, které může kupující rozumně očekávat,
 4. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, který kupující poskytl před uzavřením smlouvy.


7. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

7.1 Nedílnou součástí OP je poučení a formulář odstoupení od Smlouvy.

7.2 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě chybného nacenění Zboží. V takovém případě dojde ze strany Prodávajícího ke stornování objednávky, v rámci kterého bude Kupující vyrozuměn, že Prodávající od Smlouvy odstupuje. V případě, že Kupující již uhradil část kupní ceny Zboží, bude tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od Smlouvy Prodávajícím.

8. Věrnostní program (Loyalty program)

8.1 Kupující může být členem věrnostního programu, a to za podmínek stanovených v sekci Zákaznického programu na adrese https://klubzdravi.cz/zakaznicky-program.

8.2 Kupující může v rámci věrnostního programu za splnění podmínek odpovídajícím svému zařazení v rámci věrnostního programu (Loyalty program) čerpat bonusy formou např. individuálních slev nebo dopravy zdarma při splnění minimální výše objednávky apod. V rámci věrnostního programu jsou rozlišeny tři typy uživatelů, které jsou definovány v sekci Zákaznického programu.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 
Kupující, který je spotřebitel, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ostatní ustanovení

10.1 Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, nejdéle na dobu dle příslušných právních předpisů, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto OP. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu. Již neúčinné verze OP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v E-shopu.

10.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

10.3 Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.

11.2 Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

11.3 Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

11.4 Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.5 Součástí OP je poučení a formulář odstoupení od Smlouvy, reklamační formulář, informace o způsobu dopravy a podmínky ochrany osobních údajů, případně další dokumenty, na které Prodávající odkazuje.

11.6 Tyto OP jsou platné a účinné od 1. listopadu 2023. Změny OP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.