Podmínky věrnostního programu

Podmínky věrnostního programu

Publikováno: 10.10.2016

Zobrazení: 114

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky věrnostního programu Klub zdraví Walmark (dále jen „Věrnostní program“ či „Věrnostní program Klubu zdraví“) provozovaného společností Walmark, a.s. Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 (dále jen „Walmark“), prostřednictvím nějž poskytuje společnost Walmark svým věrným zákazníkům resp. členům deklarované výhody.

1.2. Součástí internetových stránek www.klubzdravi.cz je i e-shop prostřednictvím nějž je možné učinit nákup produktů Walmark (bez ohledu na jejich obchodní značení např. Valosun, Naturline atp.) (dále jen „produkty Walmark“), (dále jen „e-shop“).

2. Vznik, průběh a ukončení členství ve Věrnostním programu Klub zdraví Walmark

Základní princip programu připadá v automatickém přiřazení jednotlivých členů Klubu zdraví do dvou základních skupin (GOLD a SILVER). Do skupiny GOLD budou zařazeni klienti, kteří nakoupili v uplynulých 365 dnech nad 3 990 Kč, do skupiny SILVER budou zařazeni klienti jejich objednávky přesáhly hodnotu 2 490 Kč.

Pro jednotlivé skupiny jsou nastaveny individuální slevy, pro členy GOLD je nastavena trvalá sleva 8 %, pro členy SILVER pak sleva činí 4 %. Tyto slevy se také dají kombinovat s jinými marketingovými akcemi, které jsou běžně na webu spuštěny.

Pokud zákazník v 365 dnech nenakoupí a jeho částka se tak sníží pod 2 490 Kč je člen programu přeřazen do nižší skupiny, která nemá tyto výhody a trvalé slevy. Před vypršením finančního minima je zákazník vždy informován e-mailem, případně telefonicky.

2.1. Členství ve Věrnostním programu je bezplatné.

2.2. Členem Věrnostního programu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se řádně, v souladu s těmito podmínkami zaregistruje (dále jen „člen“). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jsou z Věrnostního programu vyloučeny.

2.3. Registraci do Věrnostního programu je možné provést formou:

a) vyplněním tištěné přihlášky obsažené v balení vybraných produktů Walmark (ve formátu scanu či fotografie přihlášky) a jejím odesláním na adresu WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec nebo prostřednictvím e-mailu na adresu podpora@klubzdravi.cz.

b) telefonického vyplnění přihlášky s operátorem na bezplatné lince 800 141 141

c) interaktivní přihlášky (formuláře) na stránkách www.klubzdravi.cz

Odesláním / odevzdáním přihlášky stvrzuje zákazník i souhlas s podmínkami tohoto Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 4 těchto podmínek. Údaje uvedené v přihlášce je možné aktualizovat na bezplatné lince 800 141 141.

2.4. Členství vzniká okamžikem doručení řádně a úplně vyplněné přihlášky do Věrnostního programu. O vzniku členství bude zákazník informován společností Walmark emailem, který uvedl v přihlášce, prostřednictvím něhož bude zákazníkovi sděleno jeho členské čís­lo.

2.5. Zákazník je oprávněn se do Věrnostního programu přihlásit pouze jednou, v případě snahy o opakovanou registraci je společnost Walmark oprávněna přihlášku zákazníka odmítnout.

2.6. Společnost Walmark si vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka v případě, že při předchozí registraci porušil ustanovení těchto podmínek či jinak zneužíval členství k neoprávně­nému prospěchu na úkor společnosti Walmark, či dalších čle­nů Věrnostního programu.

2.7. Odmítnutí registrace bude zákazníkovi sděleno e-mailem, na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že zákazník v přihlášce e-mail neuvedl, nebude o tomto odmítnutí nijak informován.

2.8. Členem může být osoba, jejíž zaměstnavatel či poskytovatel jakékoli služby /např. zdravotní pojišťovna/ předem dohodl s Věrnostním programem Klub zdraví pro své zaměstnance či zákazníky zvláštní podmínky členství.

2.9. Členství ve Věrnostním programu může být ukončeno ze strany člena na vlastní žádost člena a to i bez udání důvodů, písemným oznámením zaslaným na adresu Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, e-mailem na adresu podpora@klubzdravi.cz nebo na bezplatné lince 800 141 141.

2.10. Společnost Walmark si vyhrazuje právo jednostranně zrušit či pozastavit členství v případě, že:

a) je vrácena zásilka zaslaná na adresu člena s údajem „adresát neznámý“, „adresát se odstě­hoval“ atp.

b) úmrtí člena

c) z důvodu snahy o / či vytvoření duplicitního přihlášení

d) z důvodu podstatného porušení těchto podmínek ze strany člena, či z důvodu podvodu či pokusu o podvod na společnos­t Walmark nebo jiném členu nebo osobě nakupující produkty společnosti Walmark,

e) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu,

v případě pozastavení členství lze toto členství opětovně ak­tivovat a po telefonické dohodě, max. však do dvou měsíců od jeho pozastavení. Po tomto datu je členství automaticky ukončeno.

3. Věrnostní program Klubu zdraví Walmark

3.1. Při každém nákupu, který je členem uskutečněn prostřednictvím e-shopu, zaznamenává společnost Walmark informace o členovi a jím provedených transakcích a tyto informace zpracovává za účelem poskytnutí výhod, vyplývajících ze členství ve věrnostním programu Walmark.

3.2. Přehled výhod Věrnostního programu:

a) Zvýhodněné nabídky na nákup produktů Walmark

Členům Věrnostního programu může být několikrát do roka nabídnuta možnost zvýhodněného nákupu oblíbeného produktu Walmark (dle prodeje) s časově omezenou platností. Podmínky budou vždy zaslány na e-mailovou adresu člena; rovněž mohou být zveřejněny i na www.klubzdravi.cz.

b) Dárky za nákup produktů Walmark

Členům Věrnostního programu může být několikrát do roka nabídnuta možnost získání dárku v případě nákupu produktu Walmark. Podmínky budou vždy zaslány na e-mailovou adresu člena a zveřejněny na www.klubzdravi.cz.

c) Poštovné zdarma

V případě nákupu prostřednictvím e-shopu mají členové nárok na poštovné zdarma. Toto poskytnutí poštovného zdarma je však možné pouze v případně, že zákazník v rámci nákupu řádně uvedl své členské číslo a pouze v případě, že nákup dosahuje nejméně částky zveřejněné na www.klubzdravi.cz nebo je předmětem koupě produkt, který je výslovně označený jako produkt, u něhož je poskytováno poštovné zdarma.

d) Sleva na nákup oblíbeného produktu Walmark

Členům věrnostního programu mohou být několikrát do roka nabídnuty slevy na nákup oblíbeného produktu Walmark s časově omezenou platností. v případě produktu, který je léčivým přípravkem se uplatní zákonná omezení upravující výdej a propagaci léčivých přípravků. Informace o slevách budou členům zaslány na e-mailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace do Věrnostního programu. Slevy mohou být uplatněny ve stanovené době pouze při nákupu daného výrobku pouze prostřednictvím e-shopu. Podmínky budou vždy zaslány na e-mailovou adresu člena a rovněž mohou být zveřejněny i na www.klubzdravi.cz.

e) Soutěže

Walmark je oprávněn poskytnout členům možnost účasti ve spotřebitelských či v marketingových soutěžích určených jen pro tyto členy, za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.klubzdravi.cz.

f) Další

Walmark je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout členům i jiné výhody za podmínky, že pravidla takové výhody budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.klubzdravi.cz nebo členům sdělena prostřednictvím informačního emailu.

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Účastník poskytne při registraci do Věrnostního programu tyto osobní údaje:

- příjmení a jméno, případně i titul
- email a případně i kontaktní telefonní číslo

4.2. Účastník může v rámci registrace poskytnout i další osobní údaje:

- adresa trvalého bydliště v rozsahu údajů: ulice, čp., město, PSČ a stát
- datum narození
- pohlaví

4.3. Odesláním / odevzdáním přihlášky poskytuje zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do Věrnostního programu (dále společně jen jako „Osobní údaje“), společnosti Walmark, a.s., IČ: 005 36 016, se sídlem: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely plnění tohoto Věrnostního programu (zejména vyhodnocení nákupů zákazníka, uplatňování výhod atd.) a pro marketingové účely společnosti Walmark, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv , emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., popř. prostřednictvím telefonních hovorů a to na dobu trvání členství člena ve Věrnostním programu. Za odeslání přihlášky se považuje i telefonická registrace podle čl. 2. 3. písm. b).

4.4. Člen registrací do Věrnostního programu bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. v případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

4.5. Člen může kdykoliv změnit nastavení zasílání infor­mačních e-mailů, případně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu podpora@klubzdravi.cz nebo dopisem na adresu sídla správce uvedené v čl. 4.3, popř. telefonicky na čísle 800 141 141.

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci nebo třetími osobami v postavení tzv . zpracovatelů, se kterými Walmark uzavře příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, prostředky výpočetní techniky. Seznam těchto zpracovatelů osobních údajů je dostupný na www.klubzdravi.cz.

4.7. Osobní údaje Účastníka mohou být sdělovány a zpřístupněny třetím osobám spolupracujícím na Věrnostním programu. Seznam těchto osobu je dostupný na www.klubzdravi.cz. Zpřístupnění osobních údajů bude provedeno výlučně v rozsahu nutném pro řádné zajištění Věrnostního programu, a to za dodržení zákonných podmínek dle z. č. 101/2000 Sb.

5. Všeobecná ustanovení Věrnostního programu Klub zdraví Walmark

5.1. Společnost Walmark a členové spolu komunikují zejména následujícími prostředky, které jsou si rovnocenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.klubzdravi.cz.

5.2. Společnost Walmark si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit činnost Věrnostního programu či jeho činnost ukončit a to i bez předchozího upozornění. Společnost Walmark se však zavazuje o tomto pozastavení či ukončení činnosti Věrnostního programu informovat zákazníky a členy na webových stránkách www.klubzdravi.cz.

5.3. Klub zdraví Walmark si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou standardně uloženy na www.klubzdravi.cz.

5.4. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Věrnostního programu určeného spotřebitelům.

5.5. Společnost Walmark tímto informuje člena, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

Poslední aktualizace podmínek proběhla dne: 1. 5. 2018