Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace ze dne 25. 5. 2018

1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost WALMARK, a.s., jakožto správce údajů (dále jen „WALMARK“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o svých zákaznících a uživatelích webových stránek (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).
 

2. Základní údaje o správci

Název: WALMARK, a.s.
Sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 00536016

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2501

tel.: [+420 800 141 141]
email: podpora@klubzdravi.cz

www: https://www.walmarkgroup.com/cs

Kontaktní údaje na zástupce WALMARK:

jméno: Helpdesk WALMARK CZ
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 800 069 693
mail: podpora@klubzdravi.cz

Kontaktní údaje na manažera GDPR pro ochranu osobních údajů:

jméno: Jan Šebek
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 724 069 693
mail: gdpr@walmark.cz
 

3.  Aktualizace a dostupnost zásad

WALMARK je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.
 

4. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhodynabízené určitými službami (např. registrace do Věrnostního programu WALMARK nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

WALMARK je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách, nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.
 

5. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy, cookies, a shromažďování (tj. aniž by uživatelé ve skutečnosti aktivně poskytli jakékoli informace).

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.
 

6. Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které WALMARK nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas WALMARK s takovou stránkou.
 

7. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

V některých případech může WALMARK informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele, nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které WALMARK takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

Informace o jakékoli neidentifikované nebo neidentifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude WALMARK uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště nebo doporučení stejného či obdobného produktu z nabídky, který je v akci).

 

Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s koupí zboží na e-shopu?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.1 Uzavření a plnění smlouvy.
 
Účelem zpracování údajů je uzavření a plnění smlouvy (realizace obchodní transakce a dodání zboží) uzavřené mezi WALMARK a uživatelem, který je fyzickou osobou.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě neposkytnutí těchto údajů však není možné smlouvu uzavřít. Identifikační údaje uživatele (např. jméno a příjmení uživatele, akademický titul, identifikační číslo, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo jiná adresa pro doručení zboží, telefonní číslo, emailová adresa), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). V případě údajů, u nichž existuje zákonem stanovená lhůta pro uchovávání, je správce údajů povinen tyto údaje po stanovenou dobu uchovávat. Po uplynutí zákonné lhůty mohou být údaje, jejichž uchovávání je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce údajů, uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.
 
V případě údajů, u nichž lhůta pro uchování není zákonem stanovena, správce údajů uchovává údaje po dobu trvání účelu jejich zpracování. V případě údajů, jejichž uchovávání je nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce údajů, mohou být údaje uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
 • externím přepravním a dodavatelském společnostem nebo držiteli poštovní licence;
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.2 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, kteří k tomu udělili svůj výslovný souhlas.
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely neudělí nebo jej odvolá, nebudou mu ze strany WALMARK zasílána obchodní sdělení, ledaže bude existovat oprávněný zájem společnosti WALMARK na takovém zpracování (k tomu blíže viz bod 7.4 níže).
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK; nebo na kterémkoliv z kontaktních údajů uvedených v příslušném obchodním sdělení.
 2. kliknout na příslušné políčko/odkaz odhlášení v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.3 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, jejichž osobní údaje společnost WALMARK získala v souvislosti s prodejem zboží a služeb ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele. Má se za to, že v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) byl souhlas pro využití údajů pro tyto účely udělen v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb společnosti WALMARK.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely odvolá, nebudou mu ze strany WALMARK zasílána obchodní sdělení.
 
Emailová adresa uživatele. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK; nebo na kterémkoliv z kontaktních údajů uvedených v příslušném obchodním sdělení.
 2. kliknout na příslušné políčko/odkaz odhlášení v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.4 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, jejichž osobní údaje WALMARK získal v souvislosti s prodejem zboží.
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech WALMARK, jimiž je zasílání obchodních sdělení uživatelům.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, kontaktní adresa, věk, pohlaví. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost WALMARK přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.5 Registrace do věrnostního programu.
Účelem zpracování je registrace do Věrnostního programu WALMARK a využívání výhod a funkcí webu s tím spojených, a dále evidence dotazů uživatele kladených v Poradně.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost registrace a vzniku členství ve věrnostním programu WALMARK.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa, datum narození, pohlaví, akademický titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo pro přihlášení k účtu a do věrnostního programu WALMARK, Facebook ID uživatele.
 
Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, tj. po dobu trvání registrace, a případně i členství ve věrnostním programu WALMARK nebo do odvolání souhlasu.  
Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu
 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK; nebo
 2. jste-li registrován, můžete souhlas odvolat v nastavení Vašeho uživatelského účtu.
 
Informace o ukončení členství ve věrnostním programu WALMARK naleznete zde: https://klubzdravi.cz/zakaznicky-program
 
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi?
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.6 Spotřebitelské soutěže.
 
Účelem zpracování je účast uživatele ve spotřebitelských soutěžích.
Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.
 
Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost účasti ve spotřebitelských soutěžích.
 
Identifikační a kontaktní údaje uživatele (zejména jméno a příjmení uživatele, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa). Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK. Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
Ostatní případy zpracování osobních údajů
  Účel zpracování údajů
 
Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.7 Komunikace s uživateli. Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech WALMARK, jimiž je zasílání odpovědí na otázky uživatelů kladených v rámci poradny (Health advisor), chatovacího prostředí dostupného na webových stránkách nebo jinými prostředky komunikace na dálku, a dále zasílání jiných důležitých informací nebo oznámení týkajících se webových stránek, obchodních podmínek nebo vztahu mezi WALMARK a uživatelem.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost společnosti WALMARK informovat uživatele o skutečnostech dle předchozího odstavce nebo nemožnost uživatele položit otázku.
 
Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost WALMARK přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.8 Zlepšení kvality služeb a produktů WALMARK.
 
 
Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech společnosti WALMARK, jimiž jsou analýza dat, vývoj nových a zkvalitnění stávajících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek, zobrazování a zasílání relevantnějších nabídek a zasílaných nabídek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní, apod.
 
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 
Jméno a příjmení uživatele, historie prohlížení webových stránek, historie nákupů a nákupního chování na webech WALMARK, věk, pohlaví, soutěžní odpovědi, dostupné demografické údaje (zdroj např. Google analytics), emailová adresa, IP adresa, Facebook ID uživatele, odpovědi uživatele získané z diagnostických nástrojů dostupných na webech WALMARK, jako je například aplikace Health Index.
 
 
Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost WALMARK přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
 
 • našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zefektivnění a zjednodušení poskytovaných služeb, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby;
 
a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 
 

8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

(i) Uživatel má právo na přístup k osobním údajům za podmínek stanovených v článku 15 nařízení GDPR. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.

(ii) Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených v článku 16 nařízení GDPR.

(iii) V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo nebudou-li dány jiné podmínky v článku 17 nařízení GDPR.

(iv) Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů za podmínek stanovených v článku 18 nařízení GDPR.

(v) Ohledně práva na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

(vi) V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen dle podmínek stanovených v článku 22 nařízení GDPR.

(vii) Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

(viii) Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

9. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4, 7.7 a 7.8 těchto zásad právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace) za podmínek stanovených v článku 21 nařízení GDPR.

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.