Santoin Excellent proti paradontóze – klinicky ověřeno!

Santoin Excellent proti paradontóze – klinicky ověřeno!

Publikováno: 13.08.2004

Zobrazení: 0

Víte, že...Extrakty léčivých rostlin Macleya cordata a Prunella vulgaris v hygieně dutiny ústní. Pilotní studie aplikace zubní pasty u dobrovolníků.

Úvod:

V přípravcích ústní hygieny (zubní pasty, masážní gely, ústní vody) převažují jako aktivní komponenty syntetické látky jako např. antimikrobiálně účinný chlorhexidin, triklosan a cetylpyridiniumchlorid. Výmamným segmentem trhu stále zůstávají přípravky obsahující jako účinnou složku přírodní látky ve formě extraktů nebo, čistých komponent. Jejich biologický účinek je zpravidla pleiotropní. Mezi dlouhodobě používané patří extrakty léčivých rostlin známé svou protizánětlivou a antimikrobiální aktivitou patří např. heřmánek, máta peprná, šalvěj a čisté substance jako allantoin, bisalbolol, eugenol, guajazulen a mentol. Ve srovnání se syntetickými sloučeninami jsou přírodní komponenty méně jednorázově účinné. V nedávné době byla na Lékařské fakultě UP studována biologická aktivita extraktu černohlávku obecného (Prunella vulgaris), jehož hlavní obsahovou složkou je kyselina rozrnarýnová. Extrakt vykazoval výrazný cytoprotektivní, antioxidační a protizánětlivý účinek jak in vitro tak in vivo. Další skupinou účinných látek studovaných na LF UP jsou benzo[c]fenanthridinové alkaloidy, obsažené např. v rostlině Macleya cordata. Nejznámější alkaloidy této skupiny, sanguinarin a chelerythrin, patří mezi antimikrobiálně nejúčinnější přírodní látky. Mají také protizánětlivý účinek, srovnatelný s indomethacinem. Jejich antimikrobiální aktivita je potencována chloridem zinečnatým.

Cíl:

Chronickým zánětlivým onemocněním gingivy a parodontu trpí vysoké procento populace všech věkových skupin v České republice. Stav parodontu se dá výrazně ovlivnit celkovou úrovní a používanými přípravky ústní hygieny. Kombinací extraktů P. vulgaris a M.cordata (ve formě zubní pasty) může být dosaženo snížení zánětlivých procesů v tkáních parodontu. Vzhledem k tomu, že řada pacientů si stěžuje na přecitlivělost tkání parodontu je součástí studie také hodnocení hodnocení subjektivních pocitů pří používání zubní pasty obsahující jako aktivní složku oba extrakty.

Metoda:

Dvojitě slepá pilotní klinická studie testovala zubní pastu obsahující extrakty P. vulgaris (0,5 %) a M.cordata (0,005 %) a dále ZnC12 (0,5 %), ve srovnání s placebem. Testováno bylo 20 pacientů rozdělených na dvě stejné skupiny. Podmínkou pro přijetí pacienta do studie byl celkový dobrý zdravotní stav bez užívání jakýchkoli léků. Pacienti museli zároveň vykazovat výrazné projevy zánětu gingivy v celém chrupu. Na věku či pohlaví vyšetřovaných nezáleželo. Pacienti byli seznámeni s celým průběhem studie a písemně stvrdili svůj souhlas. U všech testovaných bylo při první návštěvě provedeno zhodnocení stavu parodontu pomocí indexů CPITN (číselné vyjádření přítomnosti krvácení gingivy, zubního kamene, lokálních dráždivých faktorů a parodontálních chobotů u obou čelistí), PBI (číselné hodnocení stupně krvácivosti gingivy u všech zubů) a zhodnocena ústní hygiena indexem PI I (množství plaku na povrchu plošek jednotlivých zubů). Poté byl odstraněn zubní kámen a plak a všichni byli seznámeni s prováděním správné ústní hygieny. Při každé návštěvě obdrželi dostatečné množství zubní pasty (vzorek/placebo) a zubní kartáčky (normální a interdentální) dle potřeby. První kontrola proběhla za 2 týdny. Opět byl důkladně zhodnocen a zaznamenán stav parodontu, ústní dutiny a subjektivní pocity pacienta. Další dvě návštěvy proběhly shodně po 6 a 12 týdnech. Signifikance výsledků byla testována metodou ANOV A.

Výsledky:

Hodnoty plakového indexu PI I u obou čelistí se u skupiny používající vzorek pasty snížil z 0.3996 na 0.0998 (0.4663 ~ 0.0998 průměry z obou čelistí); u skupiny používající placebo se také snížil, z 0.3331 na 0.0998. (0.3831 ~ 0.1581 průměry z obou čelistí). Zlepšení hodnoty indexu, které je srovnatelné u vzorku pasty a u placeba připisujeme zvýšené péči, kterou pacienti věnovali ústní hygieně během studie. U indexů CPITN a PBI došlo k statisticky signifikantnímu zlepšení u pacientů užívajících vzorek pasty, u CPITN z 1.8553 na 0.9842 a u PBI z 1.3843 na 0.5171. U skupiny užívající placebo nastalo také zlepšení u obou indexů (CPITN z 1.4094 na 1.1160; PBI z 0.9479 na 0.7310), zde se pravděpodobně opět projevil vliv zvýšené péče věnované ústní hygieně, nicméně zlepšení obou indexů je zde výrazně slabší (statisticky nevýznamné) než ve skupině užívající testovanou pastu. Subjektivní vnímání a tolerance zkoušeného vzorku pasty pacienty byly velmi dobré.

Závěr:

Kombinace obou extraktů se ukázala jako účinná. Je všeobecně doporučováno měnit v určitém časovém období přípravky ústní hygieny obsahující aktivní složky s účinky vůči mikrobiální floře dutiny ústní. Námi navržená kombinace aktivních přírodních látek rozšiřuje dosavadní nabídku klinicky ověřených přípravků.

Doc. MUDr.Hana Adámková
Doc. RNDr. Jaroslav Vičar
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová
Prof. MUDr. Vilím Šimánek

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc