Studie potvrdila vysokou účinnost přípravku ArthroStop PLUS

Studie potvrdila vysokou účinnost přípravku ArthroStop PLUS

Publikováno: 02.02.2004

Zobrazení: 0

Arthrostop PlusÚčinnost přípravku ArthroStop PLUS v terapii osteoartrózy je ověřena na základě studie, která byla provedena formou prospektivního postmarketingového sledování účinnosti a bezpečnosti.

V prezentované studii je hodnoceno celkem 735 osob, které užívaly přípravek ArthroStop PLUS po dobu 3 měsíců v doporučovaném dávkování. V hodnoceném souboru převažovaly ženy (62%) nad muži (38%). Průměrný věk uživatelů byl 59,2 let.

Arthrostop Plus - studie účinnosti

Studie hodnotila vliv užívání ArthroStop PLUS na 3 hlavní symptomy, tj. na bolest, ztuhlost a rozsah hybnosti kloubů. Intenzita jednotlivých symptomů byla srovnávána před a po trojměsíčním užívání přípravku ArthroStop  PLUS. Bylo dosaženo výrazných poklesů bolesti a ztuhlosti kloubů a naopak citelného zvýšení rozsahu kloubní hybnosti (viz. grafy).

Po trojměsíčním užívání ArthroStop PLUS došlo u sledovaných uživatelů k výraznému poklesu bolestivosti kloubů (v průměru z indexu 3,05 na 1,69) a obdobně i ke snížení ztuhlosti kloubů (z 2,7 na 1,7). To jsou jednoznačné výsledky hovořící pro snadný a bezbolestný pohyb. Spolu s úlevou od bolesti a ztuhlosti kloubů se u většiny osob zvýšil i rozsah hybnosti kloubů, a to z 57% na 72 %:

Trojměsíční užívání ArthroStopu PLUS vedlo k statisticky významným výsledkům, a to:

  • poklesu bolestivosti kloubů (P<0.001), celkem u 81% uživatelů
  • poklesu kloubní ztuhlosti (P<0.001), celkem u 62% uživatelů
  • zvýšení hybnosti kloubů (P<0.001), celkem u 60% uživatelů.

Nebyl zjištěn rozdíl v ověřeném účinku ArthroStop PLUS u mužů a žen. Analýza vztahu mezi věkem uživatelů a účinností přípravku neprokázala souvislost. Mírně vyššího zlepšení ztuhlosti kloubů bylo dosaženo u starších osob (možný vliv horších vstupních hodnot). V průběhu užívání přípravku ArthroStop  PLUS bylo zjištěno podezření na nežádoucí účinek u celkem 3 uživatelů - mírné GIT potíže (0,4%).

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že ArthroStop PLUS zaujímá významné místo v prevenci a potlačení degenerativních onemocnění kloubů. Výsledky prezentované studie dokumentují, že dlouhodobé užívání vede ke statisticky významnému zlepšení klinických potíží bez nežádoucích účinků souvisejících s klasickou léčbou NSA.