Velká soutěž o 61 SUPER cen! – obchodní podmínky (pravidla soutěže)

Velká soutěž o 61 SUPER cen! – obchodní podmínky (pravidla soutěže)

Publikováno: 22.10.2020

Zobrazení: 265

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Obchodní společnost Walmark, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 (dále jen „společnost Walmark“), organizuje v době od neděle 1. listopadu. 2020 do pondělí 30. listopadu 2020. (dále jen „Doba konání“) spotřebitelskou soutěž nazvanou „Velká soutěž o 61 SUPER cen!“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), která jsou k dispozici na webu: https://www.klubzdravi.cz/a/podzimni-soutez-o-61-cen-obchodni-podminky-pravidla-souteze
Soutěž: 
V rámci soutěže je zařazen do soutěže každý nákup zaregistrovaného uživatele od neděle 1. listopadu. 2020 do pondělí 30. listopadu 2020, který zároveň splní všechny níže uvedené podmínky soutěže.
 
2. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 
 
2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „ Účastník “), se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek: 
a) má trvalé bydliště na území České republiky; 
b) sdělí společnosti Walmark své kontaktní údaje a to svůj email (dále jen „Kontaktní email“), své jméno, příjmení a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů nejméně v rozsahu dle článku 5 těchto Pravidel; 
 
2.2. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka. 
 
2.3. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které: 
a) nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech; 
b) budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání; 
c) uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje; 
d) jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Walmark, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti Walmark, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené. 

2.4. Pokud se společnost Walmark důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či újmy, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout. 
 
3. PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 
3.1. Podmínkou účasti v Soutěži je vždy objednávka provedená a zaplacená na www.klubzdravi.cz v době konání soutěže.
 
3.2. Do soutěže jsou zařazeny objednávky registrovaných zákazníků, které ve stanoveném období budou řádně zaplaceny a doručeny. 
 
3.3.  
Výherce bude určen losováním, které se uskuteční po ukončení soutěže, nejpozději 10. 12. 2020. 

3.4
Bude vylosováno 61 výherců, kteří obdrží jednu z následujících 61 výher: 
 • 1 cena poukaz na 1000 Kč na nákup produktů v Klubu zdraví
 • 2–12 cena cestovní hrnek
 • 13-18 cena 2 hrnky s ouškem
 • 19–29 cena zvonící svíčka
 • 30-35 Vánoční Proenzi + PLYŠÁCI
 • 36-40 Vánoční Prostenal+ PLYŠÁCI
 • 51-61 - voucher na 200 Kč
   
  Výherce zveřejní společnost Walmark po skončení Soutěže na webu www.klubzdravi.cz/, a to nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od konce Soutěže. 
    
  4. PŘEDÁNÍ VÝHRY 
   
  4.1. Výhercem Soutěže se stává ten Účastník, který splní všechny podmínky Soutěže a svědčí mu právo výhry dle čl. 3.3 těchto Pravidel (dále jen „Výherce“). 

4.2. Společnost Walmark bude Výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na Účastníkem uvedené kontaktní údaje v objednávce. Po ověření totožnosti Výherce dle registrovaných osobních údajů, zejména ověření přístupu Výherce k registrovanému Kontaktnímu emailu a ověření nezbytných souhlasů dle článku 5 těchto Pravidel, bude uskutečněno předání výhry. 
 
4.3. Pokud bude Účastník ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Bez ohledu na shora uvedené, pokud Výherce nepřevezme výhru ani do třiceti (30) dnů od posledního dne Doby konání, výhra bez náhrady propadá společnosti Walmark. 
 
5. OSOBNÍ ÚDAJE 
 
5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti Walmark ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži, předání výhry a k využití těchto osobních údajů v rámci dalších marketingových aktivit společnosti Walmark, zejména k zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Tento souhlas je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti Walmark a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na získání výhry. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace. 
 
5.2. Svojí účastí v Soutěži dává Účastník své svolení ke zpracování, šíření a dalšímu využití videozáznamu z předání výhry a jiných zvukových a obrazových záznamů, pořízených Účastníkem nebo třetí osobou, které zachycují jeho podobu nebo soukromý život a byly pořízeny v souvislosti s účastí v Soutěži, a to bez jakéhokoliv omezení pro reklamní a marketingové účely společnosti Walmark, zejména pro účely šíření reklamních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb třetím osobám. Společnost Walmark je oprávněna bezúplatně zpracovávat, šířit a jakkoliv využívat veškeré tyto zvukové a obrazové záznamy, zachycující podobu nebo soukromý život Účastníka nebo třetích osob, které byly získány od Účastníka nebo pořízeny v souvislosti s jeho účastí v Soutěži a předáním ceny, a to po dobu pěti (5) let od zahájení Soutěže. 
 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost Walmark dle svého volného uvážení. 
 
6.2. Společnost Walmark prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv. 
 
6.3. Společnost Walmark si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti Walmark je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.klubzdravi.cz
 
6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost Walmark může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost. 
 
V Třinci dne 22. 10. 2020 
 
Walmark