Podmínky soutěže - Soutěž o 10 dárkových balíčků PROENZI

Podmínky soutěže - Soutěž o 10 dárkových balíčků PROENZI

Publikováno: 16.08.2023

Zobrazení: 13

Tentokrát jsme pro Vás připravili 10 exkluzivních balíčků ve kterých najdete doplněk stravy Proenzi Intensive nebo Proenzi 3 Plus a 2x kosmetický přípravek ve formě Proenzi krému. Tak pojďte soutěžit a získejte balíček v hodnotě až 1 217 Kč ZDARMA!

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Obchodní společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 61063037, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43247 (dále jen „společnost STADA PHARMA CZ“), organizuje v době od 1. září 2023 do pondělí 30. září 2023. (dále jen „Doba konání“) spotřebitelskou soutěž nazvanou „Soutěž o 10 dárkových balíčků PROENZI!“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), která jsou k dispozici na webu: Soutěž o 10 dárkových balíčků PROENZI
  

Soutěž: 

V rámci soutěže je zařazen do soutěže každý nákup od 1. září 2023 do pondělí 30. září 2023, který zároveň splní všechny níže uvedené podmínky soutěže.
 

2. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

 
2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „ Účastník “), se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek: 
a) má trvalé bydliště na území České republiky; 
b) sdělí společnosti STADA PHARMA CZ své kontaktní údaje a to svůj email (dále jen „Kontaktní email“), své jméno, příjmení a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů nejméně v rozsahu dle článku 5 těchto Pravidel; 
 
2.2. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka. 
 
2.3. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které: 
a) nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech; 
b) budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání; 
c) uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje; 
d) jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti STADA PHARMA CZ, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti STADA PHARMA CZ, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené. 

2.4. Pokud se společnost STADA PHARMA CZ důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či újmy, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout. 
 

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 
3.1. Podmínkou účasti v Soutěži je uskutečnit a zaplatit nákup v hodnotě nad 2 599 Kč a být registrovaným klientem Klubu zdraví.
 
3.2. Do soutěže jsou zařazeni všichni klienti, kteří uskuteční objednávku viz podmínky výše.
 
3.3.  Výherce bude určen náhodně po ukončení soutěže, nejpozději 14. října 2023.

Vybráno bude 10 výherců, kteří následně obdrží jednu z následujících nebo dalších vybraných výher:
  • 5x balíček obsahující Proenzi Intensive + 2 ks Proenzi krém
  • 5x balíček obsahující Proenzi 3 Plus + 2 ks Proenzi krém
Výherce kontaktuje společnost STADA PHARMA CZ po skončení Soutěže a to nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od konce Soutěže. 
  

4. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

 
4.1. Výhercem Soutěže se stává ten Účastník, který splní všechny podmínky Soutěže a svědčí mu právo výhry dle čl. 3.3 těchto Pravidel (dále jen „Výherce“). 

4.2. Společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. bude Výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na Účastníkem uvedené kontaktní údaje v objednávce. Po ověření totožnosti Výherce dle registrovaných osobních údajů, zejména ověření přístupu Výherce k registrovanému Kontaktnímu emailu a ověření nezbytných souhlasů dle článku 5 těchto Pravidel, bude uskutečněno předání výhry. 
 
4.3. Pokud bude Účastník ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Bez ohledu na shora uvedené, pokud Výherce nepřevezme výhru ani do třiceti (30) dnů od posledního dne Doby konání, výhra bez náhrady propadá společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o.. Na výhru nevzniká právní nárok. Výhru nelze vyplatit v penězích ani vyměnit za jiné plnění. Proti výhře nelze započíst jakékoli pohledávky. Hodnota výhry je přibližně 1:217,- Kč (odhad představuje přibližnou cenu výrobků v maloobchodním prodeji a vychází z obvyklých velkoobchodních cen společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o., po připočtení odhadované běžné maloobchodní marže a DPH). Složení výhry (výběr konkrétních produktů) určuje STADA PHARMA CZ s.r.o. dle svého uvážení a zobrazení některých produktů v letáku či jiné komunikaci není v tomto smyslu závazné. STADA PHARMA CZ s.r.o. si vyhrazuje možnost výhru neposkytnout, pokud Účastník poruší pravidla uvedená v těchto podmínkách.
 

5. OSOBNÍ ÚDAJE 

 
5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o. ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži, předání výhry a k využití těchto osobních údajů v rámci dalších marketingových aktivit společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o., zejména k zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Tento souhlas je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o. a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na získání výhry. Účastník má zároveň dle Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.
 
5.2. Svojí účastí v Soutěži dává Účastník své svolení ke zpracování, šíření a dalšímu využití videozáznamu z předání výhry a jiných zvukových a obrazových záznamů, pořízených Účastníkem nebo třetí osobou, které zachycují jeho podobu nebo soukromý život a byly pořízeny v souvislosti s účastí v Soutěži, a to bez jakéhokoliv omezení pro reklamní a marketingové účely společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o., zejména pro účely šíření reklamních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb třetím osobám. Společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. je oprávněna bezúplatně zpracovávat, šířit a jakkoliv využívat veškeré tyto zvukové a obrazové záznamy, zachycující podobu nebo soukromý život Účastníka nebo třetích osob, které byly získány od Účastníka nebo pořízeny v souvislosti s jeho účastí v Soutěži a předáním ceny, a to po dobu pěti (5) let od zahájení Soutěže. 
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. dle svého volného uvážení. 
 
6.2. Společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv. 
 
6.3. Společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o. je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.klubzdravi.cz
 
6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost STADA PHARMA CZ s.r.o. může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost. V Třinci dne 16. srpna 2023

Klub zdraví WAVITA
STADA PHARMA CZ