Stanovy Klubu zdravia Walmark

Stanovy Klubu zdravia Walmark

Publikováno: 01.07.2013

Zobrazení: 52

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Klub zdravia Walmark (ďalej len KZW) je dlhodobý informačný a vernostný program ponúkaný spoločnosťou Walmark, a.s. svojim zákazníkom – členom Klubu zdravia Walmark.

1.2.  Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá má záujem dostávať informácie o výrobkoch ponúkaných spoločnosťou Walmark, a.s., zúčastňovať sa jej aktivít a využíva možnosť nákupu prostredníctvom zásielkovej služby.

1.3.  Práva a povinnosti spoločnosti Walmark, a.s. a práva a povinnosti členov KZW sú upravené v týchto Stanovách. Klub zdravia Walmark umožňuje členom KZW využívať všetky možnosti, ktoré KZW poskytuje.

1.4.  Klub zdravia Walmark a členovia spolu komunikujú nasledujúcimi prostriedkami, ktoré sú si rovnocenné: telefonický hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky KZW.

2. Vznik, priebeh a ukončenie členstva v Klube zdravia Walmark

2.1.  Členstvo v KZW je bezplatné. Členom KZW (ďalej len člen) sa stáva záujemca – užívateľ produktov alebo služieb spoločnosti Walmark starší ako 18 rokov, ktorý sa riadne zaregistruje.

2.2.  Práva spojené s členstvom je možné vykonávať na základe členského čísla v KZW, vystaveného spoločnosťou Walmark, a.s. Členské číslo získava klient zapísané na členskej karte KZW. Členskú kartu, ktorú zákazník získa do 30 pracovných dní od registrácie poštou na adresu uvedenú pri registrácii, je možné použiť ako doklad členstva v KZW pri jednaní so zmluvnými partnermi KZW. V prípade straty členskej karty vystaví Walmark, a.s. na vyžiadanie jej duplikát.

2.3.  Člen pri vyplňovaní tlačenej prihlášky do KZW alebo pri internetovom prihlásení (registrácii) potvrdzuje aj súhlas s použitím osobných údajov a zo zasielaním e-mailov a ďalších informácií zasielaných na udanú poštovú alebo e-mailovú adresu. Informáciu o veku zákazníka získava spoločnosť Walmark, a.s. za účelom poskytovania výhod v rámci vernostného programu a zasielania ponúk pre konkrétnu vekovú skupinu. Spoločnosť Walmark, a.s. považuje osobné údaje získané v programe KZW za vysoko dôverné a použije ich len pre vlastnú potrebu v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Osobné údaje člena KZW nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

2.4.  Registrovaný člen môže kedykoľvek zmeniť nastavenie zasielania informačných e-mailov prostredníctvom formulára na stránkach www.klubzdravia.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 191 191.

2.5.  Člen môže používať len jedno členské číslo. Členstvo je možné previesť z osoby na akúkoľvek inú osobu len v týchto prípadoch: úmrtie člena alebo dlhodobý pobyt v zahraničí. Prevod členstva je možné uskutočniť len na základe písomnej žiadosti.

2.6.  Spoločnosť Walmark, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu žiadateľa o členstvo v prípade, že sa zákazník registruje duplicitne, alebo pri predchádzajúcich registráciách zneužíval členstvo k neoprávnenému prospechu na úkor spoločnosti Walmark, a.s. a ďalších členov KZW. Odmietnutie registrácie z dôvodu duplicitného prihlásenia bude klientovi oznámené odmietnutie e-mailom, pokiaľ tento bude k dispozícii. V prípade, že klient e-mail neuvedie, nebude o tejto skutočnosti informovaný. K duplicitnému prihláseniu môže prísť len pri on-line prihlásení na www.klubzdravia.sk

2.7.  Členom KZW môže byť len fyzická osoba, členstvo nie je určené pre právnické osoby. Členom KZW môže byť osoba, ktorej zamestnávateľ či poskytovateľ akejkoľvek služby (napr. Zdravotná poisťovňa) si vopred dohodol s KZW pre svojich zamestnancov alebo zákazníkov zvláštne podmienky členstva.

2.8.  Člen KZW nie je povinný využívať svoju účasť v KZW. Nie je povinný uskutočňovať pravidelné alebo nepravidelné nákupy alebo zbierať čiarové kódy (bonus vo Wk) vo vernostnom programe.

2.9.  Členstvo v KZW môže byť ukončené: na vlastnú žiadosť člena bez udania dôvodu, z dôvodu vytvorenia duplicitného prihlásenia prostredníctvom internetu, vrátením zásielky s uvedením dôvodu úmrtie adresáta a súčasne neexistenciou kontaktu na pozostalú osobu. Pokiaľ je členstvo v KZW rušené na vlastnú žiadosť člena, môže nazbierané kódy využiť len člen, ktorý členstvo ruší. Pri zrušení z dôvodu neexistencie kontaktu na pozostalú osobu, nazbierané Wk prepadajú.

2.10. Členstvo v KZW môže byť pozastavené v prípade, že je vrátená zásielka s údajom Adresát neznámy, adresát sa odsťahoval a nezanechal adresu, a v databáze nemáme uvedený telefonický kontakt na člena, alebo tento kontakt je neplatný. Členstvo je možné aktivovať do 2 mesiacov od jeho pozastavenia. Po tomto termíne sú osobné údaje člena KZW vymazané z databázy a členstvo sa týmto zruší. Nazbierané Wk zostávajú pri pozastavenom členskom čísle do doby výmazu osobných údajov z databázy.

2.11. Členstvo v KZW môže byť jednostranne zrušené zo strany spoločnosti Walmark, a.s., bez možnosti využitia nazbieraných a nevyčerpaných Wk, a to u dôvodu podvodu alebo pokusu o podvod na spoločnosti Walmark alebo inom členovi KZW. Dôvodom môže byť napríklad falšovanie čiarových kódov akýmkoľvek spôsobom, získavanie čiarových kódov nekalým spôsobom, t.j, napríklad krádežou, poškodzovaním výrobkov Walmark v predajniach a to odstrihnutím alebo odstránením čiarového kódu alebo iným spôsobom. Spoločnosť Walmark, a.s. si vyhradzuje právo požadovať od člena KZW doklad o zakúpení väčšieho množstva produktov, pokiaľ si čiarové kódy z týchto výrobkov uplatňuje vo vernostnom programe KZW. Väčším množstvom sa rozumejú čiarové kódy v hodnote vyššej ako 1000 Wk, zaslané jednorázovo alebo vykazujúce známky hromadného odberu, nákupu či iného získania produktov. Každý takýto prípad je riešený individuálne.

2.12. Člen KZW nie je nijako oprávnený jednať menom spoločnosti Walmark, a.s. a akýmkoľvek spôsobom spoločnosť Walmark, a.s. zaväzovať.

3. Vernostný program Klubu zdravia Walmark

3.1.  Členovia sa môžu zúčastňovať vernostného programu, ktorý spočíva v zbieraní originálnych čiarových kódov z vybraných produktov. Každému čiarovému kódu je priradený určitý počet Wk. Wk je pomyselná mena Walmark koruna, ktorú člen môže následne použiť k nákupu produktov alebo darčekových predmetov KZW. Množstvo získaných Wk za určitý čiarový kód sa môže v priebehu činnosti KZW meniť, rovnako sa môže meniť aj cena vo Wk, za ktorú je možné zakúpiť výrobky alebo darčekové predmety. Informácia o zmene ceny vo Wk a bodovej hodnoty vo Wk je zákazníkovi oznamovaná prostredníctvom internetovej stránky Klubu zdravia.

3.2.  Čiarovým kódom sa rozumie časť vonkajšieho obalu výrobku, na ktorej je čiarový kód vyznačený. Kód je možné z obalu vystrihnúť alebo odlepiť. Kód sa nalepuje na zadnú stranu Objednávacej karty vernostného programu alebo na akýkoľvek iný papier. Člen pripíše svoje členské číslo (ID) a priezvisko. Nalepený kód alebo kódy posiela na Zákaznícky servis Klubu zdravia Walmark na registráciu na adresu Klub zdravia Walmark, P.O.BOX č. 4, 010 02 Žilina 2. Je vhodné posielať kódy doporučenou zásielkou.

3.3.  Aktuálny zoznam produktov je uvedený v Tabuľke bonusov na webových stránkach KZW a v časopise Klub zdravia.

3.4. Do vernostného programu sú zahrnuté kódy z výrobkov, ktoré člen získal nákupom v zásielkovom obchode, nákupom v lekárni, obdržal ako darček od príbuzných či iným spôsobom.

3.5.  Do vernostného programu nie sú zahrnuté kódy z výrobkov, ktoré si člen zakúpil za Wk vo vernostnom programe (všetky takto získané výrobky majú označený čiarový kód preškrtnutím).

3.6.  Každý čiarový kód je možné do vernostného programu zahrnúť len raz. Pokiaľ je čiarový kód použitý vo vernostnom programe, nie je možné ho použiť do inej akcie a naopak.

3.7.  Člen môže získať Wk aj v mimoriadnych akciách, akými sú dotazníky, súťaže a podobne.

3.8. Člen môže Wk ihneď využiť na nákup produktov alebo darčekových predmetov, pokiaľ má na ne našetrený dostatočný počet Wk. Nie je možné zakúpiť časť produktu alebo darčekového predmetu za Wk a časť za €. Pokiaľ člen nemá záujem o okamžitý nákup alebo zbiera Wk na drahší produkt alebo darčekový predmet, Wk zostávajú uložené v KZW na jeho členskom čísle na ďalšie použitie.

3.9. Platnosť nazbieraných Wk je 3 roky. Ak si zákazník nevyčerpá Wk v priebehu 3 rokov od ich zaslania, budú mu automaticky po uplynutí stanovenej doby zrušené.

3.10. Nazbierané Wk nie je možné zmeniť za Eurá.

4. Získavanie informácií

4.1.  Členovia KZW majú právo na informácie o produktoch a službách spoločnosti Walmark, a.s., a o činnosti KZW. Všetci členovia sú dvakrát ročne informovaní o výrobkoch, cenách a službách formou písomnej zásielky, ktorá obvykle obsahuje časopis Klub zdravia, katalógy predávaných produktov, aktuálny cenník a ďalšie podstatné informácie. Informácie sú zasielané obyčajnou zásielkou na kontaktnú adresu člena. V priebehu roka môžu byť posielané ďalšie informačné materiály.

4.2.  Členovia Klubu zdravia, ktorí nekomunikovali s Klubom zdravia viac ako tri roky (mailom, faxom, telefonicky, písomne) budú informovaní o výrobkoch, cenách a službách len na základe ich telefonickej alebo písomnej žiadosti.

4.3.  Aktuálne informácie sú členom poskytované na bezplatnej zákazníckej linke 0800 191 191 v pracovných dňoch do 7:00 – 17:00 hod. Zákaznícka linka slúži na všetky otázky týkajúce sa produktov spoločnosti Walmark, a.s., zásielkového predaja, aktivít KZW. Je určená členom a nečlenom KZW. Zákaznícka linka je súčasťou KZW a je oprávnená prijímať objednávky a vybavovať záležitosti súvisiace s objednávkami, kontaktovať zákazníkov za účelom aktívneho telemarketingu, riešenia prípadných reklamácií alebo sťažností.

4.4.  Súčasťou internetových stránok www.klubzdravia.sk je e-shop na uskutočnenie objednávok po dobu 24 hodín, 7 dní v týždni. Sú tu produktové informácie, možnosť vkladania otázok pre odborníkov, súťaže a ďalšie informácie.

5. Zásielková služba Klubu zdravia

5.1.  Zásielková služba je určená členom a nečlenom KZW a je prevádzaná v súlade s Občianskym zákonníkom.

5.2.  Členská zľava môže byť zvýšená alebo znížená pre zvláštne kategórie členov KZW a to na základe zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi ďalších služieb (napr. Zdravotné poisťovne, zamestnávatelia a pod.) Pokiaľ nie je u konkrétneho nákupu uvedené inak, nie je možné zlučovať rôzne druhy zliav. V niektorých prípadoch môže byť zľava na konkrétny produkt nižšia ako zľava prislúchajúca danej kategórii člena KZW. A to obzvlášť vtedy, ak je daný produkt v akcii a preto je jeho cena nižšia ako bežná.

5.3.  Objednávky je možné robiť on-line v e-shope na www.klubzdravia.sk, e-mailom na adrese klubzdravia@walmark.sk, telefonicky na zákazníckej linke 0800 191 191, písomne na adrese Klub zdravia Walmark, P.O.BOX č. 4, 010 02 Žilina 2.

5.4.  Pokiaľ člen neuvedie svoje členské číslo v KZW, je objednávka považovaná za objednávku od nečlena a nevzťahujú sa na ňu žiadne zľavy a bonusy. Pracovníci KZW nemajú povinnosť skúmať, či je objednávateľom člen KZW.

5.5.  V jednej zásielke môže člen objednať za Eurá aj za Wk. Na produkty a darčekové predmety objednané za Wk, musí mať klient pre ich zaslanie nazbieraný dostatočný počet Wk. Pri objednávkach nad 30 Eur (po príslušnej zľave), hradí poštovné odosielateľ – spoločnosť Walmark, a.s. Pri objednávke nižšej ako 30 Eur (po príslušnej zľave), hradí poštovné a balné objednávateľ. Poštovné je účtované vo výške 3 €. Pokiaľ pri kombinovanej objednávke (za Eurá aj za Wk) presiahnu objednané produkty a darčekové predmety hodnotu 30 (pri Wk sa hodnota vydelí sumou 30,1260), hradí poštovné odosielateľ – spoločnosť Walmark, a.s. Pri objednávke nižšej hodnoty ako 30, hradí poštovné a balné objednávateľ. Poštovné je účtované vo výške 3€.

5.6.  Pri objednávkach za Wk, v hodnote vyššej ako 150 Wk, hradí poštovné a balné odosielateľ – spoločnosť Walmark, a.s. Pri objednávke nižšej ako 150 Wk, hradí poštovné objednávateľ. Poštovné je účtované vo výške 100 Wk a člen musí mať túto objednávku nazbieraný dostatočný počet Wk vrátane poštovného a balného. Objednávky za Wk sú zasielané štandardne Slovenskou poštou ako obyčajné zásielky 2. triedy. Objednávky za Wk sú spracovávané a zasielané zákazníkom do 30 pracovných dní od objednania.

5.7.  Cenu tovaru objednávaného v Eur je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi: platbou pri prevzatí – dobierka, platbou vopred - prevodným príkazom a platbou vopred - platobnou kartou.

5.8.  Pokiaľ je v evidencii člena zaregistrovaná e-mailová adresa a pokiaľ si člen nezvolí, že nechce dostávať aktuálne hlásenia e-mailom, je člen automaticky informovaný o prijatí objednávky. V prípade, že objednávateľ nemá e-mailovú adresu, informácie na vyžiadanie podajú pracovníci zákazníckej linky.

5.9.  Objednávateľ môže požiadať aj o zaslanie tovaru na dobierku Kuriérskou poštou do 3 dní. Výška poštovného je pri kuriérskej pošte 4 Eur. Zásielka je expedovaná kuriérskou službou s garantovanou dobou dodania zo strany kuriérskej služby a to 48 hodín.

5.10. Pri objednávke tovaru s formou úhrady vopred – prevodným príkazom a platobnou kartou, sa považuje za dobu objednania príchod potvrdenia o pripísaní platby (výpis z účtu) na účet spoločnosti Walmark, a.s. Na základe úhrady je zásielka expedovaná rovnakým spôsobom ako zásielka na dobierku.

5.11. Zákazník má po doručení tovaru na ním uvedenú adresu nárok na vrátenie zaplatenej čiastky v Eur, alebo vo Wk za tento tovar, ak pošle tovar nepoškodený a zjavne nepoužitý späť na adresu KZW najneskôr do 14 dní od jeho obdržania. Čiastka zaplatená za tovar bude zákazníkovi poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, ako náhle tento tovar bude doručený za vyššie uvedených podmienok na našu adresu. V prípade nákupu za Wk mu tieto budú bez zbytočného odkladu pripísané späť na členské konto.

5.12. Zákazník má právo na reklamáciu výrobkov a uplatnenie vady darčekových predmetov. V týchto prípadoch sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

6. Všeobecné ustanovenia

6.1.  Činnosť KZW môže byť pozastavená na dobu najviac 3 mesiacov bez predchádzajúceho upozornenia klientov. To sa netýka uplatňovania reklamácií v zmysle bodu 5.12 stanov, ktoré sa budú v KZW vybavovať naďalej akoby činnosť nebola pozastavená. Činnosť KZW môže byť zrušená za podmienky, že všetci členovia KZW budú na túto skutočnosť upozornení písomne obyčajnou zásielkou, najneskôr 3 mesiace pred ukončením činnosti KZW. V tejto dobe môžu členovia využiť všetky výhody vyplývajúce z členstva KZW, vrátane výberu všetkých nazbieraných Wk. Po uplynutí termínu ukončenia činnosti KZW, nevyužité Wk prepadnú. Oznámenie o ukončení činnosti bude zverejnené aj na internetovej stránke KZW.

6.2.  Klub zdravia Walmark si vyhradzuje právo zmeny Stanov. Na Stanovách bude vždy označený dátum účinnosti zmeny, ktorý nesmie byť skôr ako 2 týždne od zverejnenia oznámenia o zmene. Stanovy sú štandardne uložené na www.klubzdravia.sk, členom môžu byť aktuálne Stanovy jednorázovo zaslané obyčajnou poštou na vyžiadanie.

Aktualizácia Stanov dňa: 13.2.2015

Stanovy si tiež môžete stiahnuť vo formáte PDF [73 kB] alebo DOC [105 kB].